Beleidsplan

Beleidsplan van de Vereniging Interreligieus Platform

 Doel en middelen van de vereniging

 De vereniging stelt zich ten doel om de burgers van de gemeente Sittard–Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) nader kennis te laten maken met elkaars religieuze, sociale en culturele achtergronden met als uiteindelijk doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te respecteren en wederzijdse vooroordelen weg te nemen en hiermee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een samenleving waar mensen met verschillende religies in vrede en respect met elkaar samenleven.

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het verwerven van subsidies, fondsen, bijdrage van sponsors, schenkingen, legaten en andere baten, teneinde haar activiteiten te kunnen financieren zonder dat daarbij winst wordt beoogd.

Activiteiten en werkwijze van de vereniging

 1. De activiteiten van de vereniging sluiten onder andere aan bij de volgende vier thema’s:
  1. Discriminatie, racisme en intolerantie: met meer begrip en kennis van de verschillende religies, inclusief achtergronden en overeenkomsten, kan discriminatie en intolerantie beter bestreden worden. Omdat bepaalde religies, in meerdere of mindere mate, door verschillende volken en bevolkingsgroepen beleden worden, kan zo tevens een bijdrage geleverd worden aan vermindering van racisme;
  2. Multiculturele samenleving: culturen kunnen niet los gezien worden van religies. In Nederland, en dus ook in de gemeente Sittard-Geleen, leven we in een multiculturele samenleving en is het goed als de burgers van ons land meer op de hoogte zijn van elkaars religie. Daarmee wordt ook op een vreedzame wijze gewerkt aan een multiculturele samenleving waar iedereen een plek mag hebben;
  3. Vrede en veiligheid: Door een bijdrage te leveren aan bovenstaande twee thema’s en gezamenlijk ook concreet en actief in te spelen op gebeurtenissen in onze maatschappij, zoals de moord op Theo van Gogh of de film Fitna van Geert Wilders, streeft de vereniging naar vrede en veiligheid van alle mensen.
  4. Duurzame ontwikkeling: door structureel en duurzaam te investeren in mensen en bovenstaande thema’s meerdere keren per jaar aandacht te geven, kan blijvend een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd worden;

 

 1. De in lid 1 genoemde thema’s worden vormgegeven door het onder andere (voor iedere geïnteresseerde, lid of geen lid):
  1. organiseren van algemene en multiculturele informatiebijeenkomsten;
  2. organiseren van interreligieuze (gebeds)diensten;
  3. terugkoppeling van informatie en kennis naar de achterban;
  4. schrijven van open brieven;
  5. uitgeven van publicaties;
  6. organiseren van symposia;
  7. organiseren van Moskee-kerkenpad;
  8. participeren in activiteiten van derden die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging.
 2. De in lid 2 genoemde activiteiten worden breed bekend gemaakt via:
  1. meldingen in de Parochies, Gemeenten en de Moskeeën;
  2. posters en publicaties o.a. in regionale kranten en weekbladen;
  3. de locale omroepen op radio en TV.

Uitbreiding van lidmaatschappen, sympathisantenverklaringen en vrienden

 1. Ondanks dat we streven naar een werkbaar aantal leden, zo ongeveer 40 tot 50 leden omdat de platform vergadering werkbaar moet blijven, zoeken we naa uitbreiding van leden die (veelal) als vertegenwoordiger van zijn of haar religieuze achterban kunnen functioneren.
 1. Daarnaast streven we ook naar verdere uitbreiding van andere organisaties die zich vanuit religie of levensovertuiging als sympathisant willen aansluiten en leden vanuit deze andere organisaties.
 1. Ook streven we naar uitbreiding van het aantal vrienden.
 1. Een lid, sympathisant en een vriend zijn te definiëren als:

 1. Een lid is iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in de gemeente Sittard – Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) en ouder is dan achttien jaar en zich schriftelijk heeft aangemeld bij de vereniging via de Lidmaatschapsverklaring en deze ondertekend heeft en ook is toegelaten als lid door het bestuur, ongeacht etniciteit, leeftijd en geloofsachtergrond.

2.Sympathisanten zijn parochies, gemeenten, moskeeën en andere organisaties vanuit een religie of levensovertuiging, die schriftelijk verklaard hebben de vereniging een warm hart toe te dragen en het doel van de vereniging, zoals verwoordt in artikel 6 lid 1 van het huishoudelijk reglement onderschrijven. Zij onderstrepen dit door middel van het ondertekenen van de Sympathisantenverklaring en ook als zodanig erkend wordt door het bestuur

3. Een vriend is iedere natuurlijk persoon die woonachtig is in de gemeente Sittard – Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) en ouder is dan achttien jaar en die schriftelijk verklaard heeft de vereniging een warm hart toe te dragen en het doel van de vereniging onderschrijft door middel van ondertekening van de Vriendschapsverklaring en ook is toegelaten als vriend door het bestuur, ongeacht etniciteit, leeftijd en geloofsachtergrond.

Website

 Op de website van de vereniging zijn de statuten, het huishoudelijk reglement, het bestuur, de activiteiten, jaarverslagen en publicaties geplaatst. De website moet bovenstaande doelstellingen ondersteunen door onder andere:

 1. de teksten en foto’s van interreligieuze (gebeds)vieringen op de website te plaatsen;
 2. de jubileumuitgave met foto’s etc. makkelijk leesbaar wordt getoond;
 3. de subsidiegevers goed in beeld gebracht worden en daarmee ook hun ideële doelstelling naar voren komt via rechtstreekse links van deze subsidiegevers;
 4. de religieuze organisaties die de sympathisantenverklaringen hebben ondertekend goed in beeld worden gebracht en daarmee ook hun ideële doelstelling naar voren komt bijvoorbeeld via rechtstreekse links;
 5. de verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) eenvoudig te vinden is ten behoeve van begunstigers etc.;
 6. de jaar agenda met te ondernemen activiteiten in beeld springt en de eerstvolgende activiteit naar voren komt en weer gesloten kan worden;
 7. Lidmaatschaps-, sympathisanten- en vriendschapsverklaringen makkelijk te printen zijn;

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door het verwerven van subsidies, fondsen, bijdrage van sponsors, schenkingen, legaten en andere baten, teneinde haar activiteiten te kunnen financieren zonder dat daarbij winst wordt beoogd.  Men kan zich ook als begunstiger aanmelden bij de vereniging.

Begunstigers zijn zij, die schriftelijk verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een periodieke geldelijke bijdrage en ook als zodanig erkend wordt door het bestuur. Om dit fiscaal op zo’n gunstig mogelijk manier mogelijk te maken heeft de vereniging een ANBI verklaring van de belastingdienst verkregen.

Het verwerven van voldoende financiële middelen

Het algemeen bestuur is belast met onder andere het verwerven van voldoende financiële middelen om haar doelstelling te kunnen verwezenlijken.

De financiële middelen van de vereniging kunnen bestaan uit:

 1. bijdragen van begunstigers;
 2. entreegelden ten behoeve van evenementen;
 3. subsidies;
 4. bijdragen van sponsors;
  1. schenkingen, legaten en andere baten.

De financiële middelen worden gestort op het Rabobanknummer van het Interreligieus Platform  NL55 RABO 0151 8749 72 en is gerelateerd aan het adres van de penningmeester, Vlaskuilseweg 47, 6105 CN Maria Hoop.

Deze gelden worden met een zo laag mogelijk risicoprofiel zo rendabel mogelijk beheerd.

Het beheer van de financiële middelen van de vereniging

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging. Hij of zij is onder andere verantwoordelijk voor:
1. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren met zo min mogelijk risico van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
2. het innen en het administreren van de gelden van de begunstigers
3. het innen en administreren van de overige inkomsten;

 1. het beheer van de kas;
 2. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
 3. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;
 4. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;

Voor het beschikken over banksaldi moet de handtekening van de penningmeester aangevuld worden met een handtekening van een andere bestuurder, bij voorkeur de voorzitter, tenzij anders geregeld.

Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor de schuld van een derde verbindt, heeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering nodig.

 

Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de vereniging wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Verantwoording handelwijze bestuur tijdens Algemene vergadering

 1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden en deze kan en mag samenvallen met een reguliere informatie bijeenkomst. De datum van deze vergadering is bepaald in de vorige jaarvergadering.

In deze algemene vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en legt, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording af van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.

Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.

 1. De agenda voor de algemene vergadering omvat ten minste de volgende punten:
  1. vaststelling notulen van de vorige jaarvergadering;
  2. vaststelling van het jaarverslag;
  3. verslag van de kascommissie;
  4. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
  5. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
  6. decharge van de penningmeester en bestuur voor het gevoerde beleid;
  7. benoeming bestuursleden en algemeen bestuursleden;
  8. benoeming leden van de kascommissie;
  9. benoeming leden overige (activiteiten)commissies;
  10. ingekomen voorstellen;
  11. vaststelling datum volgende jaarvergadering.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of het dagelijks bestuur. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Zij is verplicht deze controle ten minste éénmaal per jaar uit te voeren en wel vóór de jaarvergadering. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 4. De algemene vergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht voor een goed functioneren van de vereniging.

De Kascommissie

Een commissie die jaarlijks benoemd wordt is de kascommissie.

 1. De kascommissie bestaat uit twee leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek, als vermeld in punt 3. en 4. als hierboven beschreven. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
 2. De kascommissie kan indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.
 3. Aftredende kascommissieleden zijn terstond herbenoembaar.

Besteding van de financiële middelen

De middelen worden aangewend voor de hierboven beschreven doelstellingen en activiteiten.

 1. Voor de realisatie van de hierboven beschreven doelstellingen en activiteiten die veelal jaarlijks terug komen kunnen de volgende reserveringen worden begroot:
 1. Ongeveer 700 euro voor de huur van een bus van kerk naar moskee te reizen tijden de Moskee-Kerkenpad;
 2. Ongeveer 150 euro voor het aanbieden van koffie en drankjes achteraf tijdens een interreligieuze viering;
 3. Ongeveer 150 euro voor de voorbereiding en organisatie van de 4 platformvergaderingen waar kennis wordt uitgewisseld op een religieus thema, inclusief verspreiding van deze kennis via o.a. een informatiebulletin;
 1. Ook is het denkbaar dat de vereniging meer gaat publiceren om haar doelstelling beter te realiseren en meer mensen te bereiken.

 

 

Het Bestuur