Bijeenkomst met politieke partijen 25 januari 2018

Het panel wordt gevormd door: Rob Pernot (CDA), Bert Kamphuis (D66), Nancy Kaufmann (Stadspartij), Phil Winteraeken (SPA), Kim Schmitz (GroenLinks), Inge Krebaum en Harry Govers (GOB).

Aanwezig namens het platform en overige belangstellenden: circa 30 personen.

Dagvoorzitter Pier Prins heet iedereen welkom en legt uit. Het Interreligieus Platform bestaat sinds 2004 en vertegenwoordigt meerdere religieuze gemeenschappen. Het doel is om mensen met uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact te brengen middels diverse activiteiten. We willen in de samenleving verbindend bezig zijn en wederzijds respect en begrip bevorderen. Het platform heeft voor deze avond vier vragen voor de partijen:

  • Hoe kijkt u vanuit de politiek aan tegen de rol van religies (kerken en moskeeën) in de samenleving?

  • Wat kunnen de plaatselijke kerken en moskeeën in uw visie bijdragen aan een coherente samenleving en verdraagzaamheid?

  • Wat kunnen de gemeentelijke politiek en de lokale geloofsgemeenschappen over en weer voor elkaar betekenen?

  • In hoeverre besteedt u in uw partij – en verkiezingsprogramma’s aandacht aan religie?

    Zes pitches

GOB

Saamhorigheid staat voorop. Kracht van de samenleving en ‘inclusief’ denken. Iedereen doet mee naar vermogen. De kerken en moskeeën zijn ogen en oren op veilige plekken. De signalen daarvan wil GOB meenemen in het beleid. Steun voor maatschappelijke initiatieven. Verdraagzaamheid is een groot goed. Geen specifieke groepen maar samen. GOB wil netwerken zichtbaar maken.

GroenLinks

Deze avond voelt als een moeilijk smal pad, met prikkeldraad omzoomd. Godsdienst is noodzakelijk. Onze partij komt mede voort uit de PPR, die stond voor individuele geloofsvrijheid. Wij hebben nu nog steeds de ‘Linkerwang’ in de partij. Religie is veelzijdig. Duurzaamheid, compassie, respect, vrede en gerechtigheid horen daarbij. Geen gewetensdwang maar vrijheid. Respect voor leefregels, liefde en kwetsbaarheid.

SPA

Wij zijn praktisch. We beoordelen mensen op hun talenten. Gelden moeten niet alleen naar de centra stromen, maar ook naar de periferie. De hulpvraag staat centraal, niet de regeltjes. Kerken en moskeeën doen veel aan armoedebestrijding. Vergrijzing en krimp moeten leiden tot een seniorvriendelijke gemeente.

Stadspartij

Vrijheid van godsdienst is essentieel. De moslims vormen 5% van onze bevolking. De politiek moet mensen beschermen. Kerken en moskeeën moeten met elkaar in contact zijn. En de politiek moet mogelijkheden scheppen, met als rol: een respectvolle samenleving zonder elkaar te bestrijden. Er moeten ontmoetingsplekken blijven. De Grondwet respecteren.

D66

We zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig. De politiek moet de grondrechten beschermen. Wij moeten zelf het voorbeeld geven. Al Wasatia betekent de middenweg, dat is een goed initiatief. De doelen van het Interreligieus Platform zijn na al die jaren nog steeds actueel. Ontmoeten helpt. Vooroordelen verdwijnen dan. De rol van kerken is daarbij belangrijk. Individualisme mag niet zegevieren. De gemeente moet ruimte bieden.

CDA

Verbinding is belangrijk. Onze oneliner is: één stad, één samenleving. Dat staat voor: respect, verbondenheid, bestrijding van eenzaamheid, opkomen voor zwakken, faciliteren. Het CDA is overal in de maatschappij actief.

Discussie

Hajer Harzi: armoede en bureaucratie zijn toegenomen. Welke facilitering bedoelt het CDA? We hebben nu al vier jaar ellende, wanneer is dat eens afgelopen?

Inge Krebaum: hoe zet je de verbinding actief in? Wij streven naar één loket voor alle burgers.

Léon Lemmens: waarom is dat loket er niet?

Harry Govers: kan het Interreligieus Platform meewerken aan de profielschets voor de ombudsfunctie?

Phil Winteraeken: we moeten het geld anders verdelen. Komen jullie maar met initiatieven. Burgerparticipatie inhoud geven.

Kim Schmitz: we falen als rijke samenleving. Er is armoede. Drempels zijn te hoog. Er moet een heel ander armoedebeleid komen. Ga daarbij uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En in plaats van een gebed bij de raadsvergadering eens een tekst uit de Koran of andere spirituele tekst.

Bert Kamphuis: dat onderschrijf ik.

Phil Winteraeken: als je ouder wordt is zingeving belangrijk.

Nancy Kaufmann: we hebben een basisinkomen nodig.

Léon Lemmens: er vallen mensen tussen de wal en het schip. Bijvoorbeeld de woonwagenbewoners.

Rob Pernot: er was te veel gekissebis tussen de stadsdelen.

Kim Schmitz: het CDA wil wel met de PVV samenwerken, dan gaat het fundament van de samenleving teloor.

Bert Kamphuis: D66 sluit samenwerking met de PVV op voorhand uit.

Hajer Harzi: en wat doen jullie als 35% op de PVV stemt?

Harry Govers: dan gaat 65% daar tegen in!

Nancy Kaufmann: wees niet bang voor de PVV.

Phil Winteraeken: uit onwetendheid stemmen mensen PVV. Wij willen uitleggen dat iedereen gelijkwaardig is.

Marjatta Touw: hoe zit het met de schuldhulpmaatjes?

Kim Schmitz: de gemeente is ziende blind. Er is geen mogelijkheid om onrecht aan te kaarten. Bijzondere bijstand is vrijwel onmogelijk en de gemeentelijke kredietbank vraagt 14% rente.

Nancy Kaufmann: en die rente wordt niet verlaagd.

Harry Govers: het Interreligieus platform zou een rol kunnen spelen en de gemeente kunnen helpen.

Ben Ketelslegers: er zijn heel veel hulporganisaties. Maar ze missen de ondersteuning van de gemeente. We hebben een soort ‘112’ nummer nodig.

Inge Krebaum: partijen moeten over hun eigen schaduw heen springen. Blijf vooral vragen stellen.

Maria Simons: Rotterdam doet veel voor kansarme jeugd. Waarom kan dat hier niet?

Bert Kamphuis: we (gemeente, Zo Wonen, PIW, wijkagent) moeten ze actief benaderen.

Kim Schmitz: eigenlijk voorkomen dat ze in een uitzichtloze situatie geraken (preventie).

Léon Lemmens: wijkteams functioneren niet. Maak meer gebruik van sleutelfiguren uit de wijk.

Kim Schmitz: er is heel veel, maar men weet de weg niet, de drempel is te hoog, er is schaamte.

Peter van der Goot: hoe kunnen wij helpen?

Phil Winteraeken: er moeten andere vergaderstructuren komen, met mogelijkheid van raadpleging van bijvoorbeeld het Interreligieus Platform.

A. Lafnoune: kijk eens naar jonge vluchtelingen, hun opleiding is belabberd.

Bert Kamphuis: de regie voor inburgering moet bij de gemeente liggen. Bedrijven moeten leer/werktrajecten aanbieden. Jumbo in Oud-Geleen heeft daar een prijs mee gewonnen.

Majid Salmy: hoe kunnen wij van € 350 kinderen Nederlands laten leren? Moet dat met vrijwilligers?

Inge Krebaum: de infobrieven van de gemeente zijn niet meer in het Arabisch, ook al kennen velen alleen die taal.

Bert Kamphuis: laat jonge moslims in de cliëntenraad gaan, laat hun stem horen.

Abdul Laaoueij: doe iets meer aan info voor Marokkanen. En handhaaf het contact tussen kerken en moskeeën. Er is te weinig te doen voor jongeren.

Mieke Stroeken: er moet meer gedaan worden voor vluchtelingen (taallessen, inburgering).

Harry Govers: de Voor Kids regeling wordt vervangen door de regeling Kansen voor alle kinderen.

Pier Prins: dank voor de intense discussie. Dit smaakt naar meer. We wensen jullie succes met de campagnes.