Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van Interreligieus Platform

INHOUDSOPGAVE blz.

Artikel 1. Naam 3
Artikel 2. Zetel en duur 3
Artikel 3. Inschrijving KvK 3
Artikel 4. Correspondentieadres 3
Artikel 5. Website 3
Artikel 6. Bankrekeningnummer 3
Artikel 7. Historie vereniging 3
Artikel 8. Doel en middelen 3
Artikel 9. Activiteiten en werkwijze 4
Artikel 10. Leden 5
Artikel 11. Sympathisanten, vrienden, begunstigers en ereleden 5
Artikel 12. Toelating 5
Artikel 13. Verplichtingen van de leden 5
Artikel 14. Einde lidmaatschap 6
Artikel 15. Einde van rechten en verplichtingen sympathisanten en begunstigers 7
Artikel 16. Geldmiddelen 7
Artikel 17. Bestuur 7
Artikel 18 De bestuurders 9
Artikel 19 Algemeen bestuur 9
Artikel 20 De algemeen bestuurders 10
Artikel 21. Bevoegdheden bestuur 11
Artikel 22. Organen en commissies 11
Artikel 23 Taken algemeen bestuur 12
Artikel 24. Algemene vergadering 12
Artikel 25. Bijeenroepen van de algemene vergadering 13
Artikel 26. Stemrecht 14
Artikel 27. Leiding en notulering 15
Artikel 28. Straffen 15
Artikel 29. Wijziging huishoudelijk reglement 15
Artikel 30. Beperking tot wijziging 15
Artikel 31. Platformvergaderingen 15
Artikel 32. Ontbinding en vereffening 16
Artikel 33. Slotbepaling 16

Bijlagen:
Lidmaatschapsverklaring 18
Sympathisantenverklaring 19
Vriendschapsverklaring 20

Artikel 1. Naam
De vereniging draagt de naam: Interreligieus Platform.

Artikel 2. Zetel en duur
De vereniging is opgericht op 1 september 2009 en is aangegaan voor onbepaalde tijd en gezeteld in de gemeente Sittard-Geleen, waarbij het vestigingsadres is gerelateerd aan het adres van de voorzitter.
(Belgiestraat 2, 6164 EC Geleen, te. 046-8502510, e-mail: madalena@home.nl)

Artikel 3. Inschrijving KvK
De vereniging is sinds 24 september 2009 formeel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met dossiernummer 14121437 als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Artikel 4. Correspondentieadres
Het correspondentieadres is gerelateerd aan het adres van de secretaris.
(Dr. Nolenslaan 66, 6162 EX Geleen, tel. 046-4748855, e-mail: m.touw@planet.nl)

Artikel 5. Website
Er is momenteel nog geen website van de vereniging aanwezig, maar daar wordt wel naar gestreefd, waar dan het huishoudelijk reglement, het bestuur en het dagelijks bestuur, de activiteiten, jaarverslagen, publicaties en de inhoudelijke onderwerpen uit de vergaderingen van het Platform etc. op geplaatst kunnen worden.

Artikel 6. Bankrekeningnummer
Het Rabobanknummer van het Interreligieus Platform is 1518.74.972 en gerelateerd aan het adres van de penningmeester.
(Vlaskuisleweg 47, 6105 CN Maria Hoop, tel. 0475-302121,
e-mail: pjvandonk@home.nl)

Artikel 7. Historie vereniging
1. Na de moord op Theo van Gogh in november 2004 ontstond de behoefte om de kloof tussen burgers van Sittard-Geleen te dichten door dialoog en ontmoeting.
2. Het Interreligieus Platform (voorheen Platform Moslims – Christenen), is hieruit ontstaan en in december 2004 van start gegaan, zonder een formele status.
3. Om naar aanleiding van het 5 jarig bestaan van het Interreligieus Platform een symposium te kunnen organiseren is de formele vereniging opgericht.
4. Via dit huishoudelijk reglement wordt er mede naar gestreefd het bestaande Interreligieus Platform zonder formele status met haar participanten te laten integreren in deze formele vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
5. Als de integratie is gerealiseerd, zal, bij voldoende financiële middelen, ernaar gestreefd worden om de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid om te zetten in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 8. Doel en middelen
1. De vereniging stelt zich ten doel om de burgers van de gemeente Sittard–Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) nader kennis te laten maken met elkaars religieuze, sociale en culturele achtergronden met als uiteindelijk doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te respecteren en wederzijdse vooroordelen
2. weg te nemen en hiermee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een samenleving waar mensen met verschillende religies in vrede en respect met elkaar samenleven.
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het verwerven van subsidies, fondsen, bijdrage van sponsors, schenkingen, legaten en andere baten, teneinde haar activiteiten te kunnen financieren zonder dat daarbij winst wordt beoogd.

Artikel 9. Activiteiten en werkwijze
1. De activiteiten van de vereniging sluiten onder andere aan bij de volgende vier thema’s:
a. Discriminatie, racisme en intolerantie: met meer begrip en kennis van de verschillende religies, inclusief achtergronden en overeenkomsten, kan discriminatie en intolerantie beter bestreden worden. Omdat bepaalde religies, in meerdere of mindere mate, door verschillende volken en bevolkingsgroepen beleden worden, kan zo tevens een bijdrage geleverd worden aan vermindering van racisme;
b. Multiculturele samenleving: culturen kunnen niet los gezien worden van religies. In Nederland, en dus ook in de gemeente Sittard-Geleen, leven we in een multiculturele samenleving en is het goed als de burgers van ons land meer op de hoogte zijn van elkaars religie. Daarmee wordt ook op een vreedzame wijze gewerkt aan een multiculturele samenleving waar iedereen een plek mag hebben;
c. Vrede en veiligheid: Door een bijdrage te leveren aan bovenstaande twee thema’s en gezamenlijk ook concreet en actief in te spelen op gebeurtenissen in onze maatschappij, zoals de moord op Theo van Gogh of de film Fitna van Geert Wilders, streeft de vereniging naar vrede en veiligheid van alle mensen.
d. Duurzame ontwikkeling: door structureel en duurzaam te investeren in mensen en bovenstaande thema’s meerdere keren per jaar aandacht te geven, kan blijvend een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd worden.
2. De in artikel 9 lid 1 genoemde thema’s worden vormgegeven door het onder andere (voor iedere geïnteresseerde, lid of geen lid):
a. organiseren van algemene en multiculturele informatiebijeenkomsten;
b. organiseren van interreligieuze (gebeds)diensten;
c. terugkoppeling van informatie en kennis naar de achterban;
d. schrijven van open brieven;
e. uitgeven van publicaties;
f. organiseren van symposia;
g. organiseren van Moskee-kerkenpad;
h. participeren in activiteiten van derden die aansluiten bij de doelstelling van de vereniging.
3. De in artikel 9 lid 2 genoemde activiteiten worden breed bekend gemaakt via:
a. meldingen in de Parochies, Gemeenten en de Moskeeën;
b. posters en publicaties o.a. in regionale kranten en weekbladen;
c. de locale omroepen op radio en TV.

Artikel 10. Leden
1. Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in de gemeente Sittard – Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen), ouder is dan achttien jaar en aangesloten is bij een religie, en zich schriftelijk heeft aangemeld bij de vereniging via de Lidmaatschapsverklaring (zie bijlage) en deze ondertekend heeft en ook wordt toegelaten als lid door het bestuur.
2. Bij toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis (bij voorkeur per e-mail) aan het kandidaat-lid en deze ontvangt daarbij het huishoudelijk reglement.
3. Een kandidaat-lid wordt pas formeel lid na 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke toelating en het huishoudelijk reglement. Mocht het kandidaat-lid niet kunnen instemmen met het huishoudelijk reglement, dan dient hij of zij dit binnen 14 dagen schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) te laten weten aan het bestuur, bij voorkeur de secretaris, waarmee zijn lidmaatschapsverklaring wordt doorgehaald.
4. Bij niet-toelating geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan het kandidaat-lid onder opgave van redenen. Daarbij wordt tevens vermeld binnen welke termijn en hoe in beroep kan worden gegaan tegen deze beslissing, bij de algemene vergadering.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, religie en een eventuele functie daarbinnen, van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 11. Sympathisanten, vrienden, begunstigers en ereleden
1. Sympathisanten zijn parochies, gemeenten, moskeeën en andere organisaties vanuit een religie of levensovertuiging, die schriftelijk verklaard hebben de vereniging een warm hart toe te dragen en het doel van de vereniging, zoals verwoordt in artikel 8 lid 1 te onderschrijven. Zij onderstrepen dit door middel van het ondertekenen van de Sympathisantenverklaring (zie bijlage) en ook als zodanig erkent wordt door het bestuur.
2. Vrienden zijn natuurlijke personen die schriftelijk verklaard hebben de vereniging een warm hart toe te dragen en het doel van de vereniging, zoals verwoordt in artikel 8 lid 1 te onderschrijven. Zij onderstrepen dit door middel van het ondertekenen van de Vriendschapsverklaring (zie bijlage) en ook als zodanig erkent wordt door het bestuur.
3. Begunstigers zijn zij, die schriftelijk verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een periodieke geldelijke bijdrage en ook als zodanig erkent wordt door het bestuur.
4. Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die op voorstel van het bestuur, of van tenminste tien leden, als zodanig zijn benoemd.
5. Sympathisanten, vrienden, begunstigers en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hun bij of krachtens dit huishoudelijk reglement zijn toegekend of opgelegd.

Artikel 12. Toelating
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, vrienden, sympathisanten en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 13. Verplichting van de leden
1. De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. Het huishoudelijk reglement van de vereniging na te leven;
b. Zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging kunnen worden geschaad;
c. Alle overige verplichtingen, die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. De in lid 1. genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een functie, welke dan ook, bekleden;
3. Behoudens de in dit huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene vergadering.
4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur door de algemene vergadering daartoe is gemachtigd.
5. Binnen één maand nadat een lid
a. een besluit, waarbij zijn of haar rechten zijn beperkt of zijn of haar verplichtingen zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, kan een lid door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
b. een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie, kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen.

Artikel 14. Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid of door de vereniging;
c. door ontzetting (royement).
2. Het lidmaatschap van een erelid eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het erelid;
c. door ontneming van het erelidmaatschap door de algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving en komt tot stand, vier weken na ontvangst van deze kennisgeving, bij de secretaris, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap langer te laten voortduren.
4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Deze opzegging vindt plaats indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die door het huishoudelijk reglement aan het lidmaatschap worden gesteld.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid:
a. handelt in strijd met het huishoudelijk reglement of besluiten van de
vereniging;
b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste, onder opgave van reden(en), schriftelijk van het besluit in kennis gesteld.
7. Betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke ontzetting, hier tegen in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
8. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 15. Einde van rechten en verplichtingen sympathisanten, vrienden en begunstigers
1. De rechten en verplichtingen van een sympathisant, een vriend en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd, behoudens het feit, dat de jaarlijkse bijdrage van een begunstiger voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 16. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. bijdragen van begunstigers;
b. entreegelden ten behoeve van evenementen;
c. subsidies;
d. bijdragen van sponsors;
e. schenkingen, legaten en andere baten.
2. De leden en de sympathisanten betalen geen contributie en hebben geen andere
financiële verplichtingen jegens de vereniging.

Artikel 17. Bestuur (DB)
1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal tien leden. De
algemene vergadering kan op voordracht van het bestuur, besluiten het
aantal bestuursleden uit te breiden of te beperken tot minimaal twee. Het
bestuur blijft bevoegd gedurende de tijd dat ten minste twee leden deel
uitmaken van het bestuur.
b. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Zij worden
na hun benoeming, voor zover dit nog niet het geval is, geacht lid te zijn
van de vereniging.
c. Bij de benoeming van het bestuur wordt ernaar gestreefd om één lid vanuit
iedere participerende religie in het bestuur te benoemen en worden bij
de Kamer van Koophandel ingeschreven als bestuurder van de vereniging.
2. a. Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gestelde
kandidaten benoemd. De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie. Het bestuur wijst zelf uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en penningmeester aan.
b. Alle leden hebben het recht kandidaten te stellen voor het bestuur.
3. a. Bestuursleden hebben gedurende vier jaren zitting en treden af volgens
een roulerend rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat
voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester ieder in een ander
jaar aftreden.
b. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
c. In een tussentijdse vacature kan door het bestuur worden voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering. Na benoeming door de algemene
vergadering treedt een tussentijds benoemd bestuurslid af, op het
tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
d. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen
tijde door de algemene vergadering, die hem of haar heeft benoemd,
worden ontslagen of geschorst. Voor een dergelijk besluit is een
meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige
stemmen.
e. De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt
gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.

5. De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.
De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
a. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
b. de maximum spreektijd per spreker beperken;
c. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
d. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden. De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten;
e. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.
6. De secretaris is verantwoordelijk voor:
a. het houden van de notulen van de vergaderingen;
b. het voeren van de algemene correspondentie;
c. het in goed geordende staat houden van het archief;
d. de verzorging van het algemene leden-, sympathisanten- en vriendenregister;
e. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar. De financiële stukken zijn het jaarverslag.
Hij of zij wordt in deze werkzaamheden zo nodig bijgestaan door, respectievelijk kan een deel van zijn taken overdragen aan, derden, zoals bijvoorbeeld een notulist, 2e secretaris, redactie en ledenadministratie.
7. De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.
Hij of zij is verantwoordelijk voor:
a. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
b. het innen en het administreren van de gelden van de begunstigers;
c. het innen en administreren van de overige inkomsten;
d. het beheer van de kas;
e. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
f. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
g. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;
h. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
i. het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering;

Artikel 18. De bestuurders
1. De bestuurder zijn:
a. voorzitter
Maria Simons,
Belgiestraat 2
6164 EC Geleen
Tel. 046-8502510
e-mail: madalena@home.nl
katholiek
aangetreden als voorzitter per 24 november 2010 (als lid 15 juli 2010)
b. vicevoorzitter
Bouchaib Saadane
Hoogstraat 5
6116 CJ Roosteren
Tel. 06 52468389
e-mail: bsaadane@hotmail.com
moslim
aangetreden per 9 november 2009
c. secretaris
Marjatta Touw,
dr. Nolenslaan 66
6162 EX Geleen
Tel. 046-4748855
e-mail: m.touw@planet.nl
katholiek
aangetreden per 9 november 2009
d. penningmeester
Peter van Donk,
Vlaskuisleweg 47
6105 CN Maria Hoop
Tel. 0475-302121,
e-mail: pjvandonk@home.nl
apostolisch
aangetreden per 1 september 2009
e. Joke Zuidema,
Van Veldekelaan 4
6165 EH Geleen
Tel. 046-4230156
e-mail: jokezuidema@home.nl
protestants
aangetreden per 1 september 2009

Artikel 19. Algemeen bestuur
1. a. Het algemeen bestuur van de vereniging bestaat uit het bestuur en indien
mogelijk een extra lid vanuit iedere religie, welke tevens de bestuurder vanuit dezelfde religie kan en mag vervangen bij afwezigheid in het bestuur.
b. Zij worden na hun benoeming, voor zover dit nog niet het geval is, geacht
lid te zijn van de vereniging.
c. Bij de benoeming van het algemeen bestuur wordt ernaar gestreefd om één
lid vanuit iedere participerende religie in het dagelijks bestuur te benoemen
en worden niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als bestuurder.
2. a. De algemeen bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de
gestelde kandidaten benoemd.
b. Alle leden hebben het recht kandidaten te stellen voor het algemeen
bestuur.
3. a. Algemeen bestuursleden hebben gedurende vier jaren zitting en treden af
volgens een roulerend rooster. Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat deze leden ieder in een ander jaar aftreden en niet gelijktijdig met de bestuurder uit dezelfde religie.
b. Aftredende algemeen bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
c. In een tussentijdse vacature kan door het bestuur worden voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering. Na benoeming door de algemene
vergadering treedt een tussentijds benoemd algemeen bestuurslid af op het
tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
d. Een algemeen bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering die hem of haar heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst. Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
e. De schorsing van een algemeen bestuurslid, die niet binnen drie maanden
wordt gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
4. Het algemeen bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
c. door het verlopen van de gestelde max termijn die men dienst kan doen.

Artikel 20. De algemeen bestuurders
1. De algemeen bestuurders zijn naast de in artikel 18 genoemde bestuurders:
a. Peter van der Goot
Komeetlaan 22
6133 VA Sittard
Tel. 046-4585241
e-mail: goot@xs4all.nl
apostolisch
aangetreden per 1 januari 2010
b. Pier Prins
Burg. Janssensstraat 2
6191 JC Beek
Tel. 046 4360037
e-mail: prins1959@gmail.com
protestants
aangetreden per 2 oktober 2013
Deze bestuurders vervangen bij verhindering het bestuurslid uit hun achterban
in de vergadering van het bestuur (DB)
Artikel 21. Bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een ander bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden, die uit de verstrekte volmacht blijken.
4. Voor het beschikken over bank- en girosaldi moet de handtekening van de penningmeester aangevuld worden met een handtekening van een andere bestuurder, bij voorkeur de voorzitter, tenzij anders geregeld.
5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie volmacht is verleend kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
6. Personen aan wie op grond van hetzij dit huishoudelijk reglement, hetzij een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit, dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten.
7. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, voor oprichting van en deelname aan rechtspersonen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor de schuld van een derde verbindt, heeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering nodig.
Artikel 22. Organen en commissies
1. Organen van de vereniging zijn:
a. de algemene vergadering;
b. het bestuur;
c. het algemeen bestuur;
d. de platformvergadering;
c. (activiteiten)commissies die door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak, waaronder het organiseren van de activiteiten zoals genoemd in artikel 9 lid 2, en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke (activiteiten)commissies in te stellen en de leden van die (activiteiten)commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
3. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een (activiteiten)commissie in het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
4. Een (activiteiten)commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.
5. Een commissie die jaarlijks benoemd wordt is de kascommissie.
a. De kascommissie bestaat uit twee leden, die door de algemene vergadering
worden benoemd. De kascommissie is belast met het onderzoek, als vermeld in artikel 24, lid 3. en 4. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.
b. De kascommissie kan indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige
kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.
c. Aftredende kascommissieleden zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 23. Taken algemeen bestuur (DB)
1. Het algemeen bestuur vergadert ongeveer 4 maal per jaar en zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.
2. Het algemeen bestuur is belast met onder andere de volgende taken:
a. Voorbereiden van de algemene vergadering;
b. Uitvoeren van in de algemene vergadering genomen besluiten;
c. Voorbereiden van de platformvergaderingen;
d. Verspreiden van de gedeelde informatie uit de platformvergaderingen aan de leden;
e. Het bijhouden van het leden-, sympathisanten- en begunstigers register;
f. Verzorgen van correspondentie;
g. Het extern vertegenwoordigen van de vereniging;
h. Het verzorgen van publiciteit
i. Het verwerven van voldoende financiële middelen om minimaal de in artikel 9 lid 2 genoemde activiteiten te kunnen verwezenlijken.
3. Het algemeen bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
4. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.
6. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 24. Algemene vergadering
1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden en deze kan en mag samenvallen met een reguliere informatie bijeenkomst. De datum van deze vergadering is bepaald in de vorige jaarvergadering.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en legt, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording af van het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid.
Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Goedkeuring door de algemene vergadering van het verslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.
2. De agenda voor de algemene vergadering omvat ten minste de volgende punten:
a. vaststelling notulen van de vorige jaarvergadering;
b. vaststelling van het jaarverslag;
c. verslag van de kascommissie;
d. vaststelling van de jaarrekening van de vereniging;
e. vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
f. benoeming bestuursleden en algemeen bestuursleden;
g. benoeming leden van de kascommissie;
h. benoeming leden overige (activiteiten)commissies;
i. ingekomen voorstellen;
l. vaststelling datum volgende jaarvergadering.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of het dagelijks bestuur. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Zij is verplicht deze controle ten minste éénmaal per jaar uit te voeren en wel vóór de jaarvergadering. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Overige commissies kunnen zowel door de algemene vergadering als door het bestuur worden benoemd. Zij bestaan uit een aantal leden en ontvangen hun taakomschrijving van hen, die hen opdracht hebben gegeven. De hier genoemde commissies brengen schriftelijk verslag uit aan hun opdrachtgevers op een door laatstgenoemden te bepalen tijd en wijze, met inachtneming van de richtlijnen die hen zijn verstrekt.
6. De algemene vergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht voor een goed functioneren van de vereniging.
Artikel 25. Bijeenroepen van de algemene vergadering
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 24. bedoelde algemene vergadering worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering.
3. Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in lid 2., is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
4. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.
5. Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembil¬jet.
6. Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
a. niet zijn ingevuld;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
c. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld;
d. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
e. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
f. onleesbaar zijn.
7. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.
8. Stemming over personen geschiedt:
a. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;
b. door middel van een schriftelijke stemming.
9. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
a. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
b. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stem¬ming de volstrekte meerderheid heeft behaald;
Indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal stemmen hebben behaald;
Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembu-reau daartoe getrokken.

Artikel 26. Stemrecht
1. Alleen leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder één stem.
2. Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de vergadering. Het is niet mogelijk dat een stemgerechtigde, als genoemd in lid 1., een andere stemgerechtigde volmacht verleent tot het uitbrengen van zijn stem.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zover het huishoudelijk reglement niet anders bepaald.
Artikel 27. Leiding en notulering
1. De voorzitter leidt zelf de vergaderingen of verzoekt iemand anders vooraf om die rol op zich te nemen. Dat hoeft geen bestuurder te zijn, zodat het leiding geven aan de vergadering roulerend kan worden ingevuld.
2. Van de op de algemene vergadering behandelde agendapunten worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gemaakt.
Artikel 28. Straffen
1. Het bestuur kan, bij overtreding van het huishoudelijk reglement dan wel in gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van de vereniging en/of het niet nakomen van enige verplichting jegens de vereniging, de navolgende straffen opleggen:
a. berisping;
b. schorsing;
c. royement.
2. Tegen een strafmaatregel staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Het instellen van een beroep heeft geen schorsende werking.
Artikel 29. Wijziging huishoudelijk reglement
1. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.
2. Indien de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement is gedaan, zal op verzoek een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, worden toegestuurd.
3. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten door een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
4. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt genomen.
Artikel 30. Beperking tot wijziging
Een bepaling van het huishoudelijk reglement, die de bevoegdheid tot wijziging van één of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
Artikel 31. Platformvergaderingen
1. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat ongeveer 4 platformvergaderingen
per jaar georganiseerd worden dan wel zoveel vaker als zinvol wordt geacht.
2. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat er een evenwichtige participatie
plaats vindt vanuit alle deelnemende religies.
3. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat de omvang van de
platformvergaderingen werkbaar blijven.
4. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat er altijd een religieus thema op de
agenda staat dat vanuit de verschillende religieuze achtergronden behandeld
wordt.
5. Alle huidige leden (van 1 februari 2010) van het Platform Moslims Christenen
zonder formele status worden automatisch als lid toegelaten tot de
platformvergaderingen van de vereniging.
6. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat de opgedane kennis vanuit de
behandelde religieuze thema’s wordt gedeeld met de vrienden en de achterban
van de leden.
Artikel 32. Ontbinding en vereffening
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek II van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering. In deze vergadering dient ten minste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn (quorum). Het besluit moet worden genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Bij gebreke aan het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene vergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene vergadering. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
3. Bij de oproep tot de in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat op deze vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor een oproep tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van het huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.
Artikel 33. Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor meer dan één uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 1 februari 2012

Het bestuur:

Maria Simons, voorzitter Marjatta Touw, secretaris

Bouchaib Saadane, vicevoorzitter Peter van Donk, penningmeester

Lidmaatschapsverklaring van het Interreligieus Platform

Iedere natuurlijke persoon die woonachtig is in de gemeente
Sittard – Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) en
ouder is dan achttien jaar kan zich hieronder schriftelijk aanmelden als lid bij de vereniging Interreligieus Platform.
De vereniging stelt zich ten doel om de burgers van de gemeente Sittard–Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) nader kennis te laten maken met elkaars religieuze, sociale en culturele achtergronden met als uiteindelijk doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te respecteren en wederzijdse vooroordelen weg te nemen en hiermee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een samenleving waar mensen met verschillende religies in vrede en respect met elkaar samenleven.
Leden betalen geen contributies aan de vereniging en hebben geen enkele financiële verplichting ten opzichte van de vereniging, maar conformeren zich wel aan het huishoudelijk reglement van het Interreligieus Platform.
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de vereniging Interreligieus Platform, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14121437 en gezeteld in de gemeente Sittard – Geleen.

Naam en voorletters :…………………………..…………………………………………………………………….
Adres :……………………………………………………………………………………….………..
Postcode :………………………………………..……………………………………………………….
Plaats :…………………………………………..…………………………….………………………
Telefoon / gsm :…………………………………………/……………………………………………….…….
E-mail :…………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum :…………………………………………………………………………………………….…..
Religie :…………………………………………………………………………………………………
Religieuze organisatie :…………………………..…………………………………………………………………….
Eventuele functie/taak in religie :……………….………………………………………………………………………………..
Plaats en datum :……………………………………………………………………………….………….……

Handtekening:

……………………………………………………………………………………………..…..

Zenden aan Marjatta Touw, secretaris van het Interreligieus Platform.
Dr. Nolenslaan 66, 6162 EX Geleen

Sympathisantenverklaring van het Interreligieus Platform

Parochies, gemeenten, moskeeën en andere organisaties
vanuit een religie of levensbeschouwelijke overtuiging, gelegen
in de gemeente Sittard – Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen), kunnen zich schriftelijk aanmelden als sympathisant van de vereniging het Interreligieus Platform.
Sympathisanten dragen de vereniging een warm hart toe en onderschrijven het doel van de vereniging zoals verwoordt in artikel 8 lid 1 van het huishoudelijk reglement.
Artikel 8 lid 1 luidt:
De vereniging stelt zich ten doel om de burgers van de gemeente Sittard–Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) nader kennis te laten maken met elkaars religieuze, sociale en culturele achtergronden met als uiteindelijk doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te respecteren en wederzijdse vooroordelen weg te nemen en hiermee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een samenleving waar mensen met verschillende religies in vrede en respect met elkaar samenleven.
Sympathisanten betalen geen contributies aan de vereniging en hebben geen enkele financiële verplichting ten opzichte van de vereniging en hebben ook geen stemrecht.
Hierbij meldt de volgende instantie, vanuit een religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, (bijv. parochie / gemeente / moskee / o.i.d.), zich aan als sympathisant van de vereniging Interreligieus Platform, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14121437 en gezeteld in de gemeente Sittard – Geleen.

Naam instantie :..…………………………………………………………..……………………………………
Adres :………..…………………………………………………………………………………………….
Postcode :…………………………………………………………………………………………………
Plaats :………..…………………………………………………………………………………………
Religie :………………………………………………………………………………………………………
Telefoon / gsm :………………………………..…………/……………….……………………..……………..
E-mail :………..…………………………………………………………………………………………
Plaats en datum :…..……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…………
Handtekening vertegenwoordiger van de instantie

Zenden aan Marjatta Touw, secretaris van het Interreligieus Platform.
Dr. Nolenslaan 66, 6162 EX Geleen

Vriendschapsverklaring van het Interreligieus Platform

Iedere natuurlijke persoon die ouder is dan achttien jaar, kan
zich hieronder schriftelijk aanmelden als vriend van de vereni-
ging Interreligieus Platform. Vrienden dragen de vereniging een warm hart toe en onderschrij-
ven het doel van de vereniging zoals verwoordt in artikel 8 lid 1 van het huishoudelijk reglement.
Artikel 8 lid 1 luidt:
De vereniging stelt zich ten doel om de burgers van de gemeente Sittard–Geleen en omstreken (zeer ruim te beschouwen) nader kennis te laten maken met elkaars religieuze, sociale en culturele achtergronden met als uiteindelijk doel elkaar beter te leren kennen, elkaar te respec-teren en wederzijdse vooroordelen weg te nemen en hiermee een bijdrage te leveren aan het bevorderen van een samenleving waar mensen met verschillende religies in vrede en respect met elkaar samenleven.
Vrienden betalen geen contributies aan de vereniging en hebben geen enkele financiële ver-plichting ten opzichte van de vereniging en hebben ook geen stemrecht.
Hierbij meldt ondergetekende zich aan als vriend van de vereniging Interreligieus Platform, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14121437 en gezeteld in de gemeente Sittard – Geleen.

Naam en voorletters:
………………………..……………….………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
Postcode :………………………………….…..………………………………………………………….
Plaats :………………………………………………………………………………………………….
Telefoon / gsm :…………….……………………………/…………………………………………………….
E-mail :………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum :………………………………………………………………..………………………………..
Religie :…………………………………………………………………………..………..……………
Religieuze organisatie :………………………..…………………………………………………………….………….
Eventuele functie/taak in religie :…………….………………………………………..…………………………………….……
Plaats en datum :………….………………………………………………………………….………………….
Handtekening
………………………………….…………………………………………………………..…..

Zenden aan Marjatta Touw, secretaris van het Interreligieus Platform
Dr. Nolenslaan 66, 6162 EX Geleen